Резюме на проекта

Нарушаването на правата на човека в България в областта на домашното насилие, сексуалното насилие и трафика на хора, е проблем разпознат от Европейския съд по правата на човека: С.З. срещу България, П.М. срещу България, П.Ч. срещу България, Бевакуа и С. срещу България, и от Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените: В.К. срещу България, Исату Джалоу срещу България, С.В.П. срещу България, С.Л. срещу България. Затова, в съответствие със специфичната цел на избрания приоритет проектът се стреми към подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права. Очаква се проектът да допринесе за реализирането на поставените цели чрез постигане на следните резултати: 6 пресконференции, 1 уебстраница, 3 изследвания на тема насилие, основано на пола – домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора, 170 национални решения по дела за домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора и 10 международни решения, правно представителство на 180 лица, пострадали от насилие, основано на пола, 3 специализирани програми за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход, правна и психологическа подкрепа на 400 лица пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход, 1 обучение за създаване на специализираните програми за пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход, 4 обучения в сферата на насилието, основано на пола, 124 броя обучени специалисти, 5 дискусии със студенти, 100 обучени студенти, 3 фокус групи с младежи, 45 обучени младежи, 3 фокус групи с пострадали от насилие, 15 обучени пострадали от насилие, 9 видеа на тема насилие, основано на пола, 3 мониторингови доклада. Преките ползватели на проекта са: пострадалите от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход, работещите в тези сфери и цялото общество. Партньорите по проекта ще допринесат за успешното му изпълнение в няколко области на страната, имайки предвид опита и експертизата им в защитата на правата на човека.

 

Описание на проблема и контекста.

Според данните на МВР, всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие. През 2017 год. в страната бяха убити от съпрузите или партньорите си 29 жени. Броят им през 2018 год. е 35. Според данните на прокуратурата, 588 производства за сексуални престъпления са били регистрирани през 2017 год. Според данните на Националната комисия за борба с трафика на хора, 856 сигнала за трафик на хора са били регистрирани в комисията в периода 2015-2016 год. Поради огромния брой пострадали лица и недостатъчно ефективното прилагане на законодателството на страната ни в тези три области, проектът предвижда дейности, насочени към пряко подпомагане на пострадалите, обучения на прилагащите законодателството и повишаване на осведомеността на обществото по тези теми. Опитът на партньорите по проекта сочи, че само пряката работа с пострадалите и по-специално безплатното водене на дела в тяхна подкрепа, води до ефективна промяна. Подобни проекти са реализирани до момента от страна на партньорите по проекта. Нови са Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи. Настоящият проект е надграждащ предходните инициативи заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените две нови дейности, фактът, че ще се реализира в разширено партньорство едновременно в пет области в страната: София, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

Новини

Програма за подкрепа на пострадали:

Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи са основна цел на настоящия проект. Той е надграждащ предходните инициативи на организациите в екипа заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените нови дейности.

Прочети още

За проекта

 „Проектът "В защита на правата на човека!" № ACF/707 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 154 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Декларация

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация "Активни граждани България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта - Сдружение Анимус Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фонд за превенция на престъпността ИГА ФОНД – и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

За връзка с нас:

 
Консултативен център за пострадали от домашно насилие:
0879 26 01 01


Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.