Дискусия на тема - домашно насилие в Младежки център Пловдив

На 01.11.2022г. се проведе дискусия на тема Домашно насилие в сградата на Младежки център Пловдив. Дискусията е част от активностите на проект "В защита на правата на човека", който е финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. Близо 30 младежи зададоха своите въпроси на експертите от екипа на проекта - психолози и адвокати.

Прочети още: Дискусия на тема - домашно насилие в Младежки център Пловдив

Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления – домашно насилие

На 04.05.2022г. в зала Пълдин на х. Тримонциум се проведе мащабно обучение на тема "Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления – домашно насилие". Това събитие е част от проекта "В защита на правата на човека", който е финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. А че срещата се превърна наистина в събитие си личи от пълната зала и големия интерес. Присъстваха представители на съд и прокуратура, полиция, местна власт и депутати от политически партии, които заедно с младежи и експерти обсъждаха наболелите теми, свързани с домашното насилие, сексуалното насилие и трафикът на хора.

Прочети още: Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления – домашно насилие

Превантивна работа с младежи - фокус група в Пловдив

На 24 и 25 септември 2022г. в град Пловдив се проведе фокус група с младежи. Уютната обстановка на Младежки център Пловдив беше изпълнена с активни младежи, които доказаха, че надежда за позитивна промяна в българското общество има. Дискутираха се казуси, филми и законови аспекти, касаещи домашното насилие, сексуалното насилие и трафик на хора. Експертите на екипа бяха посрещнати с множество въпроси и дори лични истории, които младежите желаеха да споделят, за да получат и практически познания как да реагират в една или друга ситуация. В рамките на срещата се засне и материал, който ще бъде използван за изработката на видео клип, посветен на темите от днешната среща. Фокус групата е част от проекта "В защита на правата на човека", който е финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.

Прочети още: Превантивна работа с младежи - фокус група в Пловдив

Човешките права на фокус - дискусия със студенти

На 27.04.2022г. се проведе дискусия със студенти от Пловдивския университет П.Хилендарски, посветена на човешките права. Дискусията беше част от проекта "В защита на правата на човека", който е финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. Лектори от организациите, съставящи консорциума на екипа отговориха на всички въпроси на младите хора. Основно теми за дискусия бяха феноменът на домашното насилие, сексуалното насилие и трафикът на хора. Обърна се внимание, че конкретно за домашно насилие и сексуално насилие в България се говори само от перспективата на физическите им форми, а много по-неразпознаваеми и дори спорни се оказват перфидните и дори невербални форми на насилие, които са трудни за идентифицирани, както от жертвите, така и от защитните органи.

Прочети още: Човешките права на фокус - дискусия със студенти

Фокус-група на тема: „Защита от домашно насилие“ - Смолян

На 17 и 18 септември 2022г. в град Смолян се проведе фокус група по проект „В защита на правата на човека“. Взеха участие експертите от Фондация ДА, БАПЧ, Анимус и ИГА. Темите бяха: „Домашното насилие и психична травма – Същност и динамика на домашното насилие, преживявания и потребности на жертвите“, „Оценка на риска при жертви на домашно насилие“. Участниците бяха кохезирани чрез интерактивни игри, а с особен интерес се посрещна разиграването на казуси. Участниците се разделиха на групи в роли от козуса и на финала п редставиха общата история. Направи се и специална прожекция на филма "Ядосаният човек", който е посветен на домашното насилие и ролята на обществото, държавата и инстутуциите в превенцията и защитата от него.

Прочети още: Фокус-група на тема: „Защита от домашно насилие“ - Смолян

Обучение на тема: „Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления – домашно насилие“

Проведе се обучение на експерти по темата полово базирани престъпления в град Пазарджик. Срещата беше организирана в рамките на проекта

Проект „В защита на правата на човека“.

Място: гр. Пазарджик, Зала „Хебър“ на хотел „Хебър“

Дата: 12.10.2022 г., от 9.30 – 17.00 часа

Организатор: Фондация „Фонд за превенция на престъпността - ИГА“

Гост лектори: Експерт на Фондация „Джендър алтернативи“ – гр. Пловдив, експерт на Фондация „Асоциация Анимус“ - гр. София, експерт на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ - гр. София и експерт на Фондация „ФОНД за превенция на престъпността - ИГА“ - гр. Пазарджик

Някои от темите, които бяха обсъдени:

Прочети още: Обучение на тема: „Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления...

Трафик на хора в България- защитени ли са лицата пострадали от него

Дефиницията на престъплението трафик на хора според българското законодателство се съдържа в Закона за борба с трафика на хора и Наказателния кодекс.

Според Закона за борба с трафика на хора „трафик на хора“ е набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля, когато се извършва с цел експлоатация“, а „експлоатация“ е противозаконно използване на хора за разврат, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност от пострадалия, за осъществяване на принудителен труд, за просия или за държане в принудително подчинение, за поставяне в робство или в положение, сходно с робството.4 Според разпоредбата на чл.159а, ал.1 от Наказателния кодекс: „Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд или за просия, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност или за да бъдат държани в принудително подчинение независимо от съгласието им, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и глоба от три хиляди до дванадесет хиляди лева.“

Целият доклад може да прочетете тук!

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
Проект „В защита на правата на човека“

СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ В БЪЛГАРИЯ ЗАЩИТЕНИ ЛИ СА ЛИЦАТА, ПОСТРАДАЛИ ОТ НЕГО?

Настоящия доклад е изготвен в рамките на Проект „В защита на правата на
човека“, No ACF/707 с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани – България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021
година. Основната му цел е да запознае читателя със същността на сексуалното
насилие, неговите видове и форми на прояви.
Докладът представлява обобщен анализ от проучване на законовата уредба в международен, европейски и национален план, свързан с нейното прилагане във връзка със защитата на деца и лица, преживели сексуално насилие.

Прочети още: СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ В БЪЛГАРИЯ ЗАЩИТЕНИ ЛИ СА ЛИЦАТА, ПОСТРАДАЛИ ОТ НЕГО?

Домашното насилие в България – защитени ли са лицата пострадали от него

Настоящият доклад си поставя за цел да предложи обзор и анализ на ключови
дефиниции за насилието над жени, неговите форми и видове, причините за него,
както и подходите за справянето с този проблем през призмата на
съществуващата нормативна база и практики на работа със самите пострадали и
извършители. Разгледан е накратко международният опит, в чийто контекст е
положен и анализан и българският такъв.

Прочети още: Домашното насилие в България – защитени ли са лицата пострадали от него

Новини

Програма за подкрепа на пострадали:

Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи са основна цел на настоящия проект. Той е надграждащ предходните инициативи на организациите в екипа заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените нови дейности.

Прочети още

За проекта

 „Проектът "В защита на правата на човека!" № ACF/707 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 154 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Декларация

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация "Активни граждани България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта - Сдружение Анимус Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фонд за превенция на престъпността ИГА ФОНД – и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

За връзка с нас:

 
Консултативен център за пострадали от домашно насилие:
0879 26 01 01


Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.