Определян като „съвременното робство[1], трафикът на хора представлява тежко престъпление срещу личността, често извършвано в рамките на организирана престъпна дейност, грубо нарушение на основните човешки права, изрично забранено съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз. Противодействието, превенцията и осъждането на престъплението са залегнали като основни приоритети в стратегическите документи на ЕС. От първостепенно значение е навременното идентифициране, насочване, подкрепяне и подпомагане на потенциалните и реалните жертви на трафик, както и тяхната пълноценна реинтеграция. [2]

      Трафикът на хора опропастява живота на хората, като ги лишава от тяхното достойнство, свобода и основни права. Често това е насилствено престъпление, извършвано от организирани престъпни мрежи. То не би следвало да се допуска в съвременния свят.

       Трафикът на хора е дълбоко вкоренен в уязвимостта към бедност, полова неравнопоставеност, насилие срещу жени, липса на социална интеграция, липса на трудова заетост и достъп до образование, дискриминация и детски труд, липса на демократична култура, към въоръжени конфликти и след-конфликтни обстановки. Поради причините, посочени по-горе, справянето с този широко разпространен феномен изисква мултидисциплинарен подход, включващ представители на различни професионални сфери.

     Трафикът на хора представлява търговия с хора с цел модерно робство – експлоатация, принудителен труд, ограничаване на личната свобода, както и всички други действия, които са част от процеса на трафик (например набиране на жертви, транспортиране, укриване, задържане и др.). Експлоатацията винаги започва и се поддържа чрез употребата на сила, заплахи, измама, злоупотреба с власт или с положение на зависимост. В случаите на принуда и измама (първоначалното) съгласие на жертвата не е от значение. Трафикът и експлоатацията на деца винаги са престъпление, дори когато елементите на заплаха, принуда, злоупотреба с власт и др. не са налице. Трафикът на хора цели печалба (или някаква друга изгода) чрез експлоатирането на жертвата.

 Целият доклад може да намерите тук!

[1] The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016

[2] ДИРЕКТИВА 2011/36/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА,  Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012- 2016

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Новини

Програма за подкрепа на пострадали:

Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи са основна цел на настоящия проект. Той е надграждащ предходните инициативи на организациите в екипа заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените нови дейности.

Прочети още

За проекта

 „Проектът "В защита на правата на човека!" № ACF/707 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 154 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Декларация

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация "Активни граждани България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта - Сдружение Анимус Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фонд за превенция на престъпността ИГА ФОНД – и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

За връзка с нас:

 
Консултативен център за пострадали от домашно насилие:
0879 26 01 01


Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.